Hướng dẫn mới về khai Thuế:                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH                                            Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

CHI CỤC THUẾ QUẬN 12                                            Quận 12, Ngày  tháng 11 năm 2014

SỐ:   /TB-CCT

       THÔNG BÁO

                   Kính gửi: Công ty TNHH................................

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, quản lý thuế.

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về Thuế.

Chi cục thuế thông báo đến các các DN trên địa bàn quận 12 một số nội dung lưu ý như sau:

1.      Khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế GTGT theo quý áp dụng với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đên hết ngày 31/12/2016

-         Trường hợp DN mới thành lập năm 2014 thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý kể từ quý 4/2014 đến hết năm 2015. DN căn cứ doanh thu của năm 2015 để xác định cho 3 năm tiếp theo thực hiện khai thuế theo tháng hay quý.

-         Trường hợp DN có doanh thu năm 2013 không đủ 12 tháng dương lịch thì kê khai theo quý từ ngày 1/10/2014. Từ năm 2015 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu năm 2014.

-         Trường hợp DN có doanh thu năm 2013 (đủ 12 tháng) dưới 50 tỷ thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý kể từ ngày 1/10/2014 đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

-         Đối với DN đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

-         Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng (đối với kỳ khai thuế tháng 10/2014 chậm nhất là đến ngày 201/11/2014).

2.      Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Trường hợp DN, HTX thành lập năm 2014 và DN, hợp tác xác thành lập trước năm 2014 đang áp dụng phương pháp trực tiếp có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn chứng từ, có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên thì DN chuyển sang áp dụng phương pháp khâu trừ từ ngày 1/1/2015 và cho 2 năm 2015 và 2016. Trường hợp doanh thu xác định chưa đến 1 tỷ đồng thì DN thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Nếu DN tiếp tục đăng ký tư nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì DN tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong 2 năm 2015 và 2016. DN phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trước ngày 20/12/2014.

Doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm được xác định theo Khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2014

3.      Khai thuế TNDN

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu  nhập DN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quyas phát sinh nghĩa vụ thuế.

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý kể từ quý 4/2014. Cuối năm DN thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thueesthaaps hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa sô thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế quý bốn của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Đề nghị DN tham khảo thêm các nội dung hướng dẫn tại Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC để biết thêm chi tiết.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

P. CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Thị Xuân Mai

---------------------------------------------------------------------------------

Công ty Dịch vụ KẾ TOÁN HÀ NỘI
Chuyên Dịch vụ báo cáo tài chính, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán
Mọi chi tiết về Dịch vụ, liên hệ Ms Phượng - 0962.435.900

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn