CÁCH KẾT CHUYỂN
 
+Kết chuyển VAT được khấu trừ
 
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ 
 

Các trường hợp điển hình có thể xảy ra như sau: 

Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
 
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
-số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0
 
Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
 
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
- số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 6.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0
 
Ví dụ 01 : Trung hòa lấy cái nào cũng được
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
 
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
- số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 15.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0
 
Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
 
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
 
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
- số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 11.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp
 
 
Ví dụ 01 : không phát sinh đầu ra 33311=0
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
 
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
- số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 11.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế 
 
Ví dụ 01 : không phát sinh đầu vào
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
 
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000
-số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 1.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp
 
 
Ví dụ 01 : không phát sinh đầu vào
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
 
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000 dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
-số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 5.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp
 
Ví dụ 01 : không phát sinh đầu vào và đầu ra
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
 
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
-số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0 => ko cần kết chuyển
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế 
 
Ví dụ 01 : không phát sinh đầu ra
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
 
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =6.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
- số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 7.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế 
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế
 
 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn