Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, trong đó bổ sung quy định thời gian nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
 
Theo đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập DN của quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 
Đối với những DN phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập DN tạm nộp hàng quý.
 
Đối với những DN không phải làm báo cáo tài chính quý thì DN căn cứ vào số thuế thu nhập DN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập DN tạm nộp hàng quý.
 
Trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập DN phải nộp theo quyết toán thì DN phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
 
Nghị định 91/2014 cũng sửa đổi quy định thời gian gia hạn nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước cũng được gia hạn nộp thuế tối đa là 2 năm thay vì 1 năm như quy định hiện hành.
 
Tuy nhiên, số thuế được gia hạn đối với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước còn nợ....
 
Nếu khó khăn trong vấn đề làm báo cáo tài chính, mời bạn tham khảo Dịch vụ báo cáo tài chính của Công ty Dịch vụ kế toán Hà Nôi. Chúc các bạn thành công!
——————————————————–
CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI
Liên hệ phòng dịch vụ kế toán Ms Phượng: 0962.435.900

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn