Công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN