Công văn số 2924/TCT-CS ngày 30/7/2014 v/v hoàn thuế GTGT
BỘ TÀI CHÍNH                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 2924/ TCT-CS                                                                                     Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014
V/v: hoàn thuế GTGT
 
Kính gửi:
                   - Công ty TNHH May Phú Long;
                      (KP Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)
                   - Công ty CP May XK Phan Thiết;
                       (Số 282 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuân)
                    - Công ty TNHH Max Planning Vina.
                        (Đường số 2, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đan Nẵng)
      Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/PLG ngày 25/6/2014 của Công ty TNHH May Phú Long, công văn số 54/PT. GAMEXCO ngày 23/6/2014 của công ty CP May XK Phan Thiết, công văn số 27/CT-TCKT ngày 11/7/2014 của công ty TNHH Max Planning Vina về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
         Tại khoản 4 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chhinhs hướng dẫn về hoàn thuế GTGT: “4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hang hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hoàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hang hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”
          Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có hang hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ các tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) dưới 300 300 triệu đồng thì khi lũy kế các tháng, quý đủ từ 300 triệu đồng trở lên đối với thuế GTGT đầu vào của hang hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Công ty đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 4 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế thong báo để Công ty TNHH May Phú Long, Công ty CP May XK Phan Thiết và Công ty TNH Max Planning Vina biết./
Nơi nhận:                                                                                        KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                     PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Cục Thuế TP Đà Nẵng;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC, KK&KTT – TCT;
- Lưu: VT, CS(3)

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội

Hotline: 0974.975.029 – 0917.886.709  Hỗ trợ tư vấn: 24/7

Email: daoquancntt3@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn