Khi thực hiện công tác kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) các bạn kế toán sẽ gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc mà không biết hỏi ai, Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin tổng hợp những câu hỏi thường gặp khi kê khai thuế GTGT, hy vọng rằng những câu hỏi này sẽ góp phần giải đáp một số vướng mắc cho các bạn.

 

Câu hỏi 1: Xin hỏi theo quy định hiện hành những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo quý?

 

Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết b.1, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

 

Câu hỏi 2: Xin cho hỏi có được tính doanh thu không chịu thuế GTGT vào tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý không?

 

Trả lời:

Căn cứ tiết b.3, điểm 2, điều 11 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý là:

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

 

Câu hỏi 3: Chu kỳ ổn định của việc kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng là bao lâu?

 

Trả lời:

Căn cứ tiết b2, điểm b, mục 2, điều 11 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

 

Câu hỏi 4: Xin hỏi cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý như thế nào?

 

Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết b.3, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý như sau:

 

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

 

 

Câu hỏi 5: Nếu tạm ngưng kinh doanh hoặc không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế GTGT không ?

 

Trả lời:

Trong trường hợp tạm ngưng kinh doanh hoặc không phát sinh doanh thu, doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và báo cáo quyết toán thuế năm đúng theo các qui định về thời gian và thủ tục kê khai, quyết toán thuế. Những số liệu nào không phát sinh thì phải ghi rõ là số 0, không được để trống hoặc gạch chéo . . . Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn phải lập và nộp cho cơ quan thuế các bảng kê hoá đơn đầu vào, đầu ra khi nộp hồ sơ kê khai thuế hàng tháng; trong đó ghi rő "không phát sinh".

 

Câu hỏi 6: Trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng, chỉ tiêu số 4 (thuế GTGT của HHDV mua vào) và chỉ tiêu số 5 (thuế GTGT được khấu trừ) là như nhau. Vậy chỉ cần chỉ tiêu 4 và không ghi chỉ tiêu 5 được không ?

 

Trả lời:

Thông thường thì giá trị của chỉ tiêu 4 và chỉ tiêu 5 bằng nhau. Nhưng không phải thuế GTGT đầu vào nào cũng được khấu trừ (trường hợp đơn vị có sản xuất mặt hàng không chịu thuế GTGT), cho nên có một số trường hợp chỉ tiêu 4 và chỉ tiêu 5 có giá trị khác nhau. Vì vây, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu thống nhất, chỉ tiêu nào không phát sinh thì vẫn phải ghi rõ số 0 (số không), và không được để trống bất kỳ chỉ tiêu nào. Nếu chỉ tiêu 5 được để trống, xem như doanh nghiệp tự xác định không có số khấu trừ thuế đầu vào; và số thuế GTGT phát sinh phải nộp trong kỳ sẽ bằng chỉ tiêu 2 (thuế GTGT HHDV bán ra) trừ cho chỉ tiêu 5 (số 0).

 

Chỉ tiêu 6 = Chỉ tiêu 2 - chỉ tiêu 5

 

Câu hỏi 7: Trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng, chỉ tiêu số 5 (thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) ghi số âm hay số dương ?

 

Trả lời:

Thông thường thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong kỳ kê khai phải được ghi bằng số dương.

 

Trong trường hợp đặc biệt, chỉ tiêu này chỉ được thể hiện dưới dạng số âm khi doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giảm lại số được khấu trừ của kỳ trước đă kê khai nhầm, và số điều chỉnh giảm đó vượt quá số thuế được khấu trừ phát sinh trong kỳ.

 

Câu hỏi 8: Sau khi kê khai dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nếu cần điều chỉnh lại thì làm những thủ tục gì ?

Trả lời:

Đối với các sắc thuế nộp theo kế hoạch dự kiến như thuế TNDN, thu sử dụng vốn NSNN, tiền thuê mặt đất ... được nộp theo từng quí hoặc 6 tháng một lần: Ngay sau khi kê khai và trước kỳ nộp đầu tiên, nếu phát hiện kê khai nhầm, đối tượng nộp thuế có thể thực hiện điều chỉnh tờ khai qua điện thoại.Trong trường hợp đă kê khai từ đầu năm, nhưng sau đó nhận thấy số thực hiện thực tế có thể sẽ sai biệt lớn (nhiều hơn hoặc ít hơn) so với dự kiến ban đầu, đối tượng nộp thuế có thể lập văn thư đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh số liệu đă dự kiến. Thời hạn chậm nhất để điều chỉnh là ngày 30/6 của năm đó.

 

Câu hỏi 9: Doanh nghiệp chúng tôi chỉ có vài nhân viên có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cao, thì có được xét miễn kê khai thuế hàng tháng không ?

 

Trả lời:

Kể từ kỳ thanh toán lương hoặc thù lao cho người lao động có phát sinh trường hợp phải khấu lưu thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế thu nhập của những người có thu nhập cao với cơ quan thuế. Hàng tháng, doanh nghiệp phải thực hiện khấu lưu khi thanh toán và thực hiện kê khai, nộp thuế thuế theo qui định. Trong một kỳ thuế, nếu không phát sinh thu khấu lưu, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế và ghi rõ không phát sinh.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn