Vai trò củ báo cáo tài chính như thế nào? Báo cáo tài chính là văn bản cuối cùng tổng kết lại 1 năm hoạt động của Doanh nghiệp. Do đó, báo cáo tài chính cuối năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Doanh nghiệp.

Vai trò của Báo cáo tài chính là để đánh giá được tình hình tài chính của một công ty, để so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác. Báo cáo tài chính là một công cụ hữu ích nhất cho việc đánh giá so sánh giữa các doanh nghiệp. Từ báo cáo tài chính cho thấy tất cả những gì mà công ty nợ và sở hữu, lợi nhuận và các khoản lỗ trong một khoảng thời gian nhất định và vị thế của công ty thay đổi như thế nào từ những báo cáo cuối cùng của họ. 
Tuy nhiên, ý nghĩa của báo cáo tài chính không phải bất kỳ lúc nào cũng được đánh giá là nhân tố với các tin tức, sự kiện quan trọng hay những sự cố không báo trước nhưng nó lại cung cấp điểm bắt đầu để từ đó bạn có thể đánh giá giá trị hiện trạng của các doanh nghiệp, giá trị hiện tại của cổ phiếu không phụ thuộc vào khả năng xảy ra trong tương lai. 
Các báo cáo thể hiện chi tiết về các phương pháp phân tích báo cáo tài chính đơn giản nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng hiểu được các con số và các chỉ số tài chính đơn giản, và có thể sử dụng những kiến thức đó để hỗ trợ cho việc ra quyết định tốt hơn khi thực hiện đánh giá phân tích. 
Bảng cân đối kế toán 
- Bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài chính của công ty, tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu. 
- Bảng cân đối kế toán dùng để để xác định giá trị của công ty, các khoản nợ, và vị thế tiền mặt. 
Báo cáo thu nhập 
- Cho biết doanh thu của công ty kiếm được trong năm từ bán sản phẩm và dịch vụ. 
- Chi phí phát sinh từ tiền lương, các khoản thuế, chi phí hoạt động…. 
- Khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí gọi là khoản lãi hoặc lỗ. Số tiền còn lại sau thuế gọi là thu nhập thuần. 
Báo cáo thay đổi vị thế tài chính 
- Báo cáo cho thấy những thay đổi về tình hình tài chính từ năm này qua năm khác để đánh giá tính thanh khoản và khả năng thanh toán một công ty, khả năng có thể tạo ra tiền mặt nội bộ, khả năng có thể trả nợ, hay tái đầu tư. 
Các nguồn báo cáo tài chính 
- Lấy thông tin tài chính từ các công ty khác về các báo cáo quý hay báo cáo năm gần đây nhất qua fax, email hoặc qua internet…nhằm tìm kiếm công nợ tăng, thu nhập không dự đoán được, doanh thu giảm, doanh thu thất thường… 
So sánh 
- Bạn có thể biết được tình hình tài chính và đánh giá so sánh giữa các công ty với nhau: công ty nào tăng doanh thu? Công ty nào giảm nợ? chi phí nào phat sinh nhiều?.... 
Ra quyết định 
- Báo cáo tài chính được các nhà đầu tư dùng làm một phần của quy trình ra quyết định
________________________________________
Công ty Dịch vụ Kế toán Hà Nội
Chuyên Dịch vụ báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng,
kế toán thuế trọn gói, thanh kiểm tra, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán.
 
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn