Chỉ còn ít thời gian là kết thúc hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013. Do chính sách thuế có sự thay đổi vào giữa năm 2013, nên đã gây khó cho không ít người làm thủ tục này. Dưới đây là những hướng dẫn cách giải quyết trong một số trường hợp cụ thể. 

 
Những trường hợp liên quan đến chính sách thuế
 
* Hỏi: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn thi hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013. Cho tôi hỏi Thông tư này áp dụng từ 1/1/2013 hay 10/6/2013? 
 
- Đáp  Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng cho năm tài chính năm 2013. Nghĩa là Thông tư này áp dụng từ ngày 10/6/2013, nhưng khi quyết toán thuế năm thì áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2013.
 
Ví dụ tháng 1/2013 bạn mua tài sản giá trị 15 triệu đồng, theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, tài sản này là tài sản cố định do giá trị lớn hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 10/6/2013, theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC, quy định tài sản cố định phải từ 30 triệu đồng trở lên, do đó tài sản bạn đã mua không còn là tài sản cố định nữa nên từ ngày 10/6/2013, bạn phải chuyển tài sản cố định này sang dạng công cụ, dụng cụ. Vì vậy, năm 2013, bạn được trích khấu hao tài sản trên từ ngày mua trong tháng 1/2013 đến ngày 9/6/2013. Sau thời gian này, bạn không được trích khấu hao cho tài sản này nữa mà phải phân bổ theo quy định.
 
* Hỏi: Thu nhập chịu thuế là thu nhập sau khi trừ đi BHXH, BHYT và các khoản giảm trừ khác đúng không? 
 
- Đáp : Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ cho các khoản giảm trừ (bao gồm giảm trừ gia cảnh, Bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học).
 
* Hỏi: Con tôi tốt nghiệp đại học tháng 7/2013 nhưng do không đủ điều kiện để xin việc làm. Do vậy cháu đang cố gắng học thêm sau đại học (Cao học), xin hỏi trường hợp cháu như vậy, gia đình tôi có được giảm trừ thuế TNCN phần của cháu không?
 
 
 
- Đáp: : Căn cứ quy định tại tiết c, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh, trường hợp con bạn nêu trên không thuộc đối tượng được giảm trừ. 
 
* Hỏi: Xin quý vị cho biết thời gian hoàn thuế TNCN sau khi cán bộ thuế nhận và duyệt hồ sơ của tôi? 
 
- Đáp : Theo quy định Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định, thời gian hoàn thuế như sau: Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau thì chậm nhất là 6 ngày làm việc. Còn đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì chậm nhất là 40 ngày làm việc.
 
* Hỏi: Khi doanh nghiệp đang trong thời gian được ưu đãi thuế TNDN (ví dụ 15%) thì khi lập bảng kê khai quyết toán thuế TNDN có những chi phí không hợp lý hợp lệ, không chứng từ, khi đó doanh nghiệp sẽ tự loại và sẽ được tính 15% thuế TNDN trên tổng số chi phí tự loại để nộp bổ sung. Việc áp mức thuế đó có đúng không hay phải áp mức thuế 25% trên tổng số chi phí tự loại (mặc dù doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế TNDN mức 15%/năm)
 
- Đáp : Căn cứ vào Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành, DN đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN, khi kê khai quyết toán thuế TNDN có phát sinh các khoản chi phí không được trừ (chi phí không hợp lệ, chi phí không có hóa đơn chứng từ hợp pháp...) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thì thu nhập chịu thuế tăng thêm do trừ các chi phí nêu trên liên quan đến khoản thu nhập đang áp dụng thuế suất nào thì tính thuế TNDN theo thuế suất đó.
 
Cụ thể, thu nhập được ưu đãi thuế suất 15%, thu nhập không được ưu đãi thuế suất 25%.
 
* Hỏi: Người lao động phải làm gì? Cơ quan thuế có thể làm gì? Nếu công ty không cấp biên lai thuế TNCN hay cấp xác nhận tổng thu nhập và thuế TNCN khấu trừ trong năm của người lao động sai (ít hơn) và từ chối việc cấp lại xác nhận đúng.
 
- Đáp (Bùi Nam Trung): Theo quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ.
 
* Hỏi: Giám đốc của tôi làm việc ở cả Hà Nội và TP.HCM, nếu nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN ở TP.HCM có được không? 
 
- Đáp (: Trường hợp giám đốc bạn làm việc ở cả Hà Nội và TP.HCM, nếu nơi làm việc tại TP.HCM có tính giảm trừ gia cảnh cho giám đốc bạn thì bạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại TP.HCM.
 
* Hỏi: Cá nhân làm việc 8 tháng, nghỉ thai sản 4 tháng trong năm 2013 hoặc cá nhân vào làm việc từ tháng 5/2013 thì quyết toán thuế TNCN như thế nào? 
 
- Đáp: Theo quy định của Luật thuế TNCN, cá nhân làm việc 8 tháng, nghỉ thai sản 4 tháng, nếu có thu nhập duy nhất từ tổ chức trả thu nhập thì có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế thay năm 2013.
 
Trường hợp cá nhân làm việc tại tổ chức chi trả thu nhập từ tháng 5/2013, nếu 4 tháng đầu năm 2013 cá nhân không có thu nhập và đến thời điểm quyết toán cá nhân vẫn còn làm việc tại tổ chức trả thu nhập thì có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay.
 
* Hỏi: Thời gian tháng 10 và tháng 11/2013, Chi cục thuế Q.5 kiểm tra thuế tất cả các DN kinh doanh vải tại Q.5 với sai phạm giống nhau là không làm sổ kế toán (mặc dù tất cả các doanh nghiệp đều có làm sổ kế toán đầy đủ) và cùng ấn định thuế năm 2013 với tất cả các DN trên. Các cán bộ thuế khi làm việc với các DN đều khẳng định rằng đây chỉ là thủ tục kiểm tra, mục đích chính là ấn định thuế năm 2013, họ nói đây là chủ trương của cục thuế TP.HCM. Họ ấn định thuế cho từng DN cao hay thấp tùy vào “mối quan hệ” của DN đó với cán bộ kiểm tra thuế. Xin hỏi đây có phải là chủ trương của Cục thuế Thành phố hay không? Có đúng luật không? 
 
- Đáp : Việc kiểm tra thuế phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, cụ thể:
 
+ Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế; không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng; hoặc cơ quan thuế không đủ căn cứ để ấn định số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại điều 60 của Thông tư 156.
 
+ Kiểm tra đối với trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 
Như vậy, việc kiểm tra, ấn định thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế phải thực hiện theo đúng quy định, quy trình, không thể tùy thuộc vào "mối quan hệ" giữa DN với cán bộ thuế được.
 
* Hỏi: Tôi chuẩn bị làm quyết toán thuế TNCN, trường hợp công ty tôi có người làm được 9 tháng đầu năm 2013 sau đó chuyển qua công ty khác. Như vậy công ty tôi quyết toán TNCN 2013 cho người đó như thế nào (người đó yêu cầu bên tôi quyết toán cả năm và muốn có hóa đơn). Tôi phải làm thế nào?
 
- Đáp: Trường hợp công ty bạn có nhân viên làm được 9 tháng sau đó chuyển sang công ty khác thì công ty bạn không thực hiện quyết toán thuế TNCN thay mà chỉ cần kê khai thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, thuế TNCN đã khấu trừ tương ứng với thu nhập đã chi trả tại bảng kê 05A/KK-TNCN.
 
Đồng thời, công ty bạn cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân đã nghỉ việc khi cá nhân có yêu cầu.    
 
* Hỏi: Tối đa một người được đăng ký bao nhiêu người phụ thuộc? Khi quyết toán thuế người nộp thuế được trừ các khoản thu nhập nào?
 
- Đáp : Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN thì một người khi đăng ký người phụ thuộc không hạn chế số lượng nếu đáp ứng đủ điều kiện về người phụ thuộc theo quy định.
 
Khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế được giảm trừ các khoản thu nhập tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
 
* Hỏi: Xin cho hỏi mức giảm trừ gia cảnh của năm 2013 tổng số là bao nhiêu? Chia thành hai khớp 6 tháng đầu (4 triệu) 6 tháng cuối (9 triệu)?
 
- Đáp (Bùi Nam Trung): Việc giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế trong năm 2013 được tính như sau:
 
+ Từ 1/1/2013 đến 30/6/2013: Đối với giảm trừ bản thân là 4.000.000 đồng và mỗi người phụ thuộc là 1.600.000 đồng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
 
- Từ 1/7/2013 đến 31/12/2013: Đối với giảm trừ bản thân là 9.000.000 đồng và mỗi người phụ thuộc là 3.600.000 đồng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
 
* Hỏi: Tôi có căn nhà cho Chi nhánh bảo hiểm Bảo Minh thuê trong 1 năm với số tiền 28 triệu đồng. Cơ quan thuế địa phương bắt tôi phải nộp 3 loại thuế với số tiền tổng cộng là 2.740.000 đồng, như vậy đúng hay sai? 
 
- Đáp (Trần Thị Lệ Nga): Do bà không nêu cụ thể về thời gian cho thuê nhà (năm 2013 hay 2014), số thuế từng loại phải nộp (môn bài, GTGT, TNCN) cũng như hoàn cảnh cụ thể của bản thân và gia đình (số người phụ thuộc) nên tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi của bà được.
 
* Hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). Hằng năm, chúng tôi có 4 ngày làm thêm vào thứ 7 để ủng hộ các quỹ của Tập đoàn. Các quỹ này đều có quy chế hoạt động và quyết định thành lập của Chủ tịch HĐTV. Các quỹ hoạt động vì mục đích giúp đỡ các CB.CNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật... Toàn bộ số tiền làm thêm nộp về Tập đoàn, vậy thu nhập này có phải là thu nhập chịu thuế không?
 
- Đáp : Căn cứ vào Luật Thuế TNDN, khi doanh nghiệp có phát sinh thu nhập từ hoạt động SXKD thì khoản thu nhập này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN và thực hiện kê khai nộp thuế trong kỳ tính thuế.
 
Cá nhân có thu nhập từ làm thêm giờ: Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương tiền công thực trả do phải làm thêm trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
 
* Hỏi: Công ty tôi có thuê nhân viên kế toán làm báo cáo thuế, chị ấy là nhân viên của công ty khác nhưng trong thời gian thử việc. Vậy thu nhập của chị khi làm dịch vụ báo cáo thuế cho công ty có phải đóng tiền thuế TNCN không?
 
- Đáp (Trần Thị Tuyết Hoa): Căn cứ quy định tại tiết i, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
 
Theo trường hợp bạn nêu, công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 23/BCK-TNCN của Thông tư 156/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 6/11/2013) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 
Công ty kế toán Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói và dịch cụ báo cáo tài chính.
Ngoài ra Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội còn hỗ trợ doanh nghiệp: 

GÓI 1: Dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán

GÓI 2: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho 1 năm

GÓI 3: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

GÓI 4: Dịch vụ kê khai làm báo cáo thuế hàng tháng, quý

GÓI 5 : Dịch vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp

GÓI 6: Dịch vụ làm Báo cáo vay vốn Ngân hàng

GÓI 7: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ

GÓI 8: Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

GÓI 9: Cung cấp nguồn nhân lực ngành kế toán cho doanh nghiệp

GÓI 10: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty

GÓI 11: Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

GÓI 12: Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

GÓI 13: Dịch vụ tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp

GÓI 14: Dịch vụ sáp nhập, chuyển đổi công ty

GÓI 15: Địa chỉ học kế toán trên toàn quốc

GÓI 16: Tổ chức buổi tập huấn thuế, kế toán tại Kế Toán Hà Nội và các tỉnh

GÓI 17: Cung cấp các loại chữ ký số

GÓI 18: Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

GÓI 19: Khóa học kế toán dành cho giám đốc và nhà quản lý

Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội

Hotline: 0974.975.029 – 0941.900.994 Hỗ trợ tư vấn: 24/7

Email: daoquancntt3@gmail.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn