Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế được quy định tại khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BCTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó thì thời hạn nộp các loại tờ khai thuế như sau:

   a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (cho doanh nghiệp mới thành lâp dưới 12 tháng)
 
+ Thuế thu nhập cá nhân (cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN trên 50 triệu đồng)
 
+ Tờ khai thuế GTGT (Dành cho doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 20 tỷ).
 
Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng của tháng 2/2014 thì thời hạn nộp là ngày 20/3/2014.
 
   b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 
+ Tờ khai thuế GTGT (Dành cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề dưới 20 tỷ )
 
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 
+ Thuế thu nhập cá nhân (Dành cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc có tổng số thuế khấu trừ trên  1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN dưới 50 triệu đồng)
 
+ TỜ khai thuế TNDN tạm tính quý.
 

Ví dụ: thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I năm 2014 là ngày 30/4/2014

 
   c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
 
Ví dụ về Thuế môn bài hiện nay các doanh nghiệp đã và đang hoạt động chỉ cần nộp tiền thuế còn tờ khai không phải nộp. Hạn nộp tiền thuế là ngày 30/1/2014
 
   d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 
   đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 
   e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
 
   g) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn